Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky
Aktuality

2017-03-29 20:01:31Podpora pre členov AZCD

Ustav súdneho inžinierstva v Žiline dňa 22.04.2017 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu "FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE". Miesto konania je Žilinská univerzita v Žiline, Veľký diel, aula DATALAN (BG2A1). 

Odborným garantom konferencie a predsedom vedeckého výboru je prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Témy konferencie:
1. Aktuálne informácie o znaleckej činnosti
2. Analýza dopravných nehôd
3. Ohodnocovanie vozidiel
4. Problematika poistných podvodov
5. Technický stav vozidiel

Po odsúhlasení predstavenstva asociácie sme sa dohodli, že členovia AZCD budú mať zvýhodnený účastnícky poplatok pokiaľ majú záujem zúčastniť sa tejto konferencie. Výška podpory AZCD bude   20€  pre každého člena asociácie, ktorý sa zúčastní konferencie. 

Nakoľko túto konferenciu organizuje USI (iný právny subjekt) podpora 20€ zo strany AZCD bude realizovaná prostredníctvom zľavy z účastníckeho poplatku na jesennej konferencii organizovanej AZCD. 

priklad: Ak sa znalec, člen AZCD zúčastní konferencie organizovanej USI dňa 22.04.2017 zaplatí USI účastnícky poplatok. Ak sa  zúčastní aj jesennej konferencie organizovanej AZCD (predbežne koncom roka 2017, o presnom termíne vás budeme ešte informovať), jeho účastnícky poplatok na našej konferencii bude znížený o 20€ oproti bežnej cene. 

AZCD pripravuje nové aktivity na podporu znaleckej činnosti pre svojich členov. O pripravovaných zmenách vás budeme informovať priebežne prostredníctvom našej stránky www.znalci.sk ako aj emailom. Rád by som požiadal  tých členov AZCD, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na rok 2017, aby tak urobili do 14.4.2017. V prípade že ešte nie ste členom našej asociácie, neváhajte ma kontaktovať mailom na znalci@znalci.sk alebo na telefónnom čísle 0905 607240 aby som vám predstavil výhody členstva v našej asociácii. Verím, že len spoločne sa nám podarí obhájiť dobré meno našej asociácie, ktoré sa budovalo v minulosti. 

Ing. Vojtech Hobor, predseda AZCD

2017-03-20 21:42:47Jarný workshop AZCD 2017

Členovia predstavenstva AZCD sa dohodli na úzkej spolupráci s USI a prof. Ing. Gustávom Kasanickým, CSc. Nakoľko USI v termíne 22.04.2017 organizuje konferenciu FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE, dohodli sme sa že AZCD nebude organizovať jarný workshop. Termín obvyklého workshopu AZCD býval na začiatku apríla a tak by došlo k zbytočnému odčerpaniu pozornosti znalcov a zníženia účasti na oboch akciách. Významným faktorom pre toto rozhodnutie bola aj účasť mnohých prednášajúcich na oboch akciách. 

AZCD sa s USI dohodla, že v roku 2017 bude organizovať len jeden workshop a to na jeseň. Predbežný termín je stanovený na koniec októbra-november, nakoľko v termíne 19.-21.10.2017 sa bude konať medzinárodná konferencia EVU. V programe nášho workshopu bude aj prednáška prof. Ing. Gustáva Kasanického, CSc., ktorý prinesie aktuálne informácie z tejto medzinárodnej konferencie a bude ich prezentovať. 

Pokiaľ niekto má podnety na zaujímavé/potrebné prednášky, prosím zašlite nám vaše nápady na email: znalci@znalci.sk.

2017-03-20 20:35:38Členské v AZCD za rok 2017

Na 16. Wokshope AZCD dňa 8.4.2016 zasadalo Valné zhromaždenie, ktoré odsúhlasilo členský príspevok v nezmenenej výške aj na rok 2017. 

Výška členského príspevku pre znalcov:  80€
Platbu prosím poukážte na číslo účtu AZCD: SK78 0200 0000 0000 6963 8432
Variabilný symbol: evidenčné číslo znalca
Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko/ názov  kolektívneho člena.

Platby prosím zasielajte len bankovým prevodom alebo priamym vkladom vo VUB banke. 

Členovia AZCD budú mať zvýhodnený poplatok za Workshop organizovaný AZCD ako aj USI Žilina. Účasť na akciách organizovaných AZCD a USI bude finančne podporovaná zo strany AZCD. 

Pre členov AZCD pripravujeme ďalšie výhody (možnosť zliav na poistné, zabezpečenie databáz cenníkov, trhových cien, zvýhodnené ceny software, pomôcok pre znaleckú činnosť...) o ktorých budeme priebežne informovať. Ak máte nejaké návrhy, čo by mohla AZCD pre znalcov zabezpečiť, prosím zašlite nám vaše návrhy na email: znalci@znalci.sk.

Radi by sme týmto oslovili aj kolegov znalcov, ktorí zatiaľ nie sú členmi našej asociácie, aby nás podporili a zaregistrovali sa. AZCD má v pláne aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach s ministerstvom a  úzko spolupracovať s USI v Žiline a tiež medzinárodnými USI. Na jesennú konferenciu pripravujeme zaujímavých prednášajúcich (aj zo zahraničia) s aktuálnymi témami. Čím nás bude v AZCD viac, tým budeme dôležitejším a silnejším partnerom pri tvorbe pracovného prostredia pre našich znalcov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s aktuálnymi a novými členmi. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na email: znalci@znalci.sk

2017-03-20 20:31:15Činnosť AZCD v roku 2017

Koncom roka 2016 nové predstavenstvo asociáce prevzalo kompletnú agendu asociácie. V roku 2017 prebehlo niekoľko stretnutí členov predstavenstva, kde sa prerokovali ciele a úlohy na rok 2017. Prestavenstvo asociácie sa dohodlo na nasledovných krokoch a úlohách:

1. Zabezpečiť funkciu a budovanie postavenia AZCD voči USI a ministerstvám.
2. Zefektívniť komunikačný kanál medzi znalcami a AZCD
3. Vytvorenie novej webstránky a doplnenie nových sekcií
4. Pripraviť návrh činností, ktoré podporia znaleckú činnosť a kvalitu načej práce
5. Organizácia Workshopu

O jednotlivých činnostiach a stave plnenia úloh predstavenstva Vás budeme priebežne informovať. Uvítame každú aktivitu aj zo strany členov/nečlenov a každý návrh na zlepšenie činnosti AZCD radi prediskutujeme.

Vaše podnety zasielajte na mail: znalci@znalci.sk

2017-03-20 20:14:31Nové predstavenstvo asociácie


Na 16. Workshope konanom v Novom Smokovci 8.4.2016 boli na valnom zhromaždení do predsedníctva 

asociácie zvolení nasledovní znalci:

 Ing. Vojtech Hóbor 

Ing. Tomáš Korbeľ

Ing. Peter Jelačič

Ing. Ján Lapčák 

Ing. Marek Vereb


Novozvolení členovia predsedníctva jednohlasne zvolili Ing. Vojtecha Hobora za predsedu AZCD.

2016-08-30 09:48:24Súkromný znalecký posudok

Viete o tom, že od 1.7.2016 platí nový Zákon 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok


V zákone je uvedené doslova:


§ 209   Súkromný znalecký posudok

(1) Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.

(2) Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

(3) Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu konania, súd umožní znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.


Komentár k zákonu aj s popisom ako treba doplniť doložku pošleme členom asociácie vo forme PDF na požiadanie.

znalci@znalci.sk


2016-05-12 10:31:43Napísali o nás

V časopise MOT sa objavil článok o našej akcii.
Pozrite TU.

2016-03-28 19:29:34Nové druhy vozidiel v zákonoch

Jeden z našich členov nás upozornil na novú vyhlášku 117/2016 Z.z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky 169/2010 Z.z. a 314/2013 Z.z.  Novú vyhlášku si môžete stiahnuť TU.

2016-03-11 07:14:19Zákon s farebne vyznačenými úpravami

Zákon 8-2009 s úpravami platnými k 1.1.2016
Jeden náš kolega poskytol pre ostatných zákon 8-2009 s farebne vyznačenými úpravami, ktorými bol zákon doplnený a zmenený od začiatku jeho platnosti. Takto upravený zákon si môžete stiahnuť TU.

2015-11-15 22:10:30Nová vyhláška pre znalcov

Od 1.3.2016 je účinná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č-107, ktorou sa mení vyhl. 490/2004 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tu si ju môžete stiahnuť.

2015-11-10 11:36:16EVU konferencia 2016 v Bratislave

20. -  22. októbra 2016 je naplánovaná pravidelná konferencia EVU
- Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.,
- Európska spoločnosť pre výskum a analýzu nehôd

2015-08-21 11:37:30Crash test v priamom prenose

http://autosalon.iprima.cz/videa/crash-test-v-primem-prenosu
O práci znalcov

2015-03-27 11:48:14Pneumatiky a vek

Po prihlásení si môžete stiahnuť text o pneumatikách a ich veku s komentárom odborníka -Ing. Peter Ondrášik – znalec z odboru doprava cestná - pracovník Customer Service Manager EE, Continental Matador Rubber Púchov

2015-02-16 17:01:14Registračné pokladnice pre znalcov???

Od 1.apríla 2015 sa rozširuje zoznam činností, pri ktorých je potrebné používať registračné pokladnice. 

Znalci nevedia, či medzi povinné činnosti patrí aj znalectvo. 
Odpoveď je v textoch po prihlásení sa iba pre registrovaných členov - keď sa prihlásite otvorí sa Vám červené pole s názvom "Len pre prihlásených"  a tam je odkaz o Registračných pokladniciach.

2014-06-17 17:58:23Aj toto odznelo na 14. Workshope v apríli 2014.

"14. Workshop Asociácie znalcov Cestnej dopravy Slovenská republika ako pozitívny príklad pre iné odbory. Na demokratických princípoch dlhodobo fungujúci spolok je historickým predpokladom pre diskusiu o možnej samospráve v podobe akejkoľvek profesijnej komory."

2014-06-17 17:58:07Informácia Ministerstva spravodlivosti SR

Ku aktuálnemu stavu prejednávania návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a ... PDF

2014-06-17 17:57:35Stanovisko Národnej banky Slovenska ku škodám na čelnom skle

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla PDF

2014-06-17 17:57:05Treba vyskúšať - zujímavé

Na nasledovných linkoch si môžete overiť niektoré parametre vozidiel podľa VIN a aj či nebolo odcudzené alebo nepatrí niektorej leasingovej spoločnosti. (Údaje sú orientačné) www.ltprofit.sk/vin.go

2014-06-17 17:56:21Naša asociácia bola prijatá do ZAP SR

Asociácia znalcov Cestná doprava SR bola v novembri prijatá za člena Združenia automobilového priemyslu SR. Viac informácií dostanú členovia na jarnom workshope. www.zapsr.sk

2014-06-17 17:55:19USI robilo crash testy

Info v TV

2014-06-17 17:54:07Metodika vyhodnotenia dopravnej nehody pre znalca

Ing. Kohút Pavol PhD. nám poskytol spracovanú prednášku s názvom: "Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody pri problematike dania prednosti v jazde s ohľadom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z." Voľný prístup k prednáške je umožnený iba členom asociácie. Členovia si ju môžu stiahnuť po prihlásení heslom. Vtedy si v ľavom menu otvoria Komu chýba heslo, môže napísať požiadavku na znalci@znalci.sk