Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky
Aktuality

2018-03-15 22:11:41KONFERENCIA AZCD 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám aby sme vás informovali o zrušení konferencie v Starom Smokovci, ktorú mala organizovať Asociácia znalcov cestnej dopravy v spolupráci s USI Žilina v dňoch  6.-7.4.2018 v Starom Smokovci.


Členovia predsedníctva AZCD už približne rok aktívne komunikovali s USI ohľadne spolupráce a spoločného termínu znaleckého workshopu, ktorý sa nám v roku 2017 nepodarilo nájsť kvôli odovzdávaniu predsedníctva a neskorej rezervácii v hoteli Palace, ako aj vyťaženosti profesora Kasanického. Podľa pôvodnej dohody sa mali konať tento rok obe konferencie, aj tá ktorú sme za AZCD pripravovali v Smokovci aj konferencia organizovaná USI/EVU a UVZZ v Žiline. Nakoľko cieľom našej asociácie nie je súperenie s USI ale podpora znalcov, rozhodli sme sa po dohode USI/UZVV a EVU, že tento rok nebudeme organizovať konferenciu AZCD. Dôvodom je, že veľká časť prednášajúcich by sa prekrývala a nie je ani hospodárne organizovať dve konferencie s podobným obsahom v tak krátkom čase za sebou. Výsledkom našich rokovaní bolo, že USI a UZVV preberá záštitu a zodpovednosť za organizáciu konferencií pre znalcov z odboru cestnej dopravy. Počas rokovaní sme poukázali aj na spoločenský význam nami plánovanej konferencie, ktorá sa tradične organizovala v Smokovci a bola nie len miestom odovzdávania nových informácií a výsledkov výskumov, ale mala aj spoločenský rozmer vo forme nezáväzného stretnutia znalcov z celého Slovenska, ktorí sa takto mali možnosť lepšie spoznať aj osobne. Veríme, že odhodlanie USI a UVZZ organizovať každoročne znalecké konferencie vydrží a budú prínosom pre našich znalcov.  


Z dôvodu, že v roku 2018 nebude AZCD organizovať konferenciu, pripravujeme zníženie výšky členského príspevku na rok 2018 a návrh na činnosť asociácie. Čo vám môžeme už teraz potvrdiť, naša asociácia bude naďalej hájiť záujmy našich členov a znalcov na Slovensku, čomu bude zodpovedať aj jej činnosť a aktivity. Pre znalcov z odboru cestnej dopravy pripravujeme spolupráce, ktoré budú prínosom jak v oblasti analýzy dopravných nehôd, tak pre odhad hodnoty vozidiel a posudzovanie technického stavu vozidiel. Budeme vďační aj za vaše nápady, pripomienky a návrhy, ktoré môžu skvalitniť činnosť asociácie a podporia znalcov z dopravy. O podrobnostiach vás budeme v blízkom čase informovať.


Veríme že nám zachováte vašu priazeň a vďaka širokej členskej základni budeme schopní reprezentovať názory znalcov voči USI, ministerstvám a iným organizáciám. Sme toho názoru, že existencia našej asociácie je dôležitá a radi by sme zachovali jej nezávislosť a dobré meno.

 

Ostávame s pozdravom, predstavenstvo AZCD

 

 

2018-02-09 12:44:20NOVELA ZÁKONA O ZNALCOCH

Parlament 6.2.2018 schválil novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ministerstvo deklaruje prínos a zlepšenie podmienok práce znalcov, no na druhej strane zvyšuje kontrolu nad výkonom znaleckej činnosti a samozrejme sa chystá patrične zasiahnuť.


Po novom súdy, polícia a orgány verejnej moci budú mať POVINNOSŤ informovať ministerstvo v prípade podozrenia že znalec bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil. Ministerstvo sľubuje, že ak takúto informáciu dostane, bude okamžite konať, zrejme zaujímavými sankciami voči znalcom. Rozhodnutia o potrestaní znalcov samozrejme zverejnia na webe ministerstva.


Po novom bude môcť znalec požiadať o prerušenie činnosti na vlastnú žiadosť, ale maximálne tri krát. Doba prerušenia činnosti bude minimálne tri a maximálne dva roky. Dôvodom prerušenia môže byť napríklad materská alebo rodičovská dovolenka, nepriaznivý zdravotný stav alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, výkon verejnej funkcie a iné. Novela upravuje aj povinnosti znalca pri prerušení činnosti, ako je napríklad informovanie všetkých zadávateľov a vrátenie všetkých neukončených spisov do 15 dní od začiatku prerušenia činnosti.


Ministerstvo môže znalca vyčiarknuť zo zoznamu znalcov aj v prípade ak nevykonáva dva roky žiadnu činnosť, nemá uzavreté poistenie alebo nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti.


Úprava zákona sa dotkla aj vzdelania znalcov ako podmienka zápisu do zoznamu znalcov. Zákon presne určuje aké má mať znalec vzdelanie na výkon znaleckej činnosti. Malo by to byť vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ak v danom obore je možné takéto vzdelanie dosiahnuť. Podľa predbežných telefonických informácií, by v prípade znalcov z odboru Doprava cestná mali zostať podmienky rovnaké a nemalo by sa to týkať už zapísaných znalcov.


Po novom bude upravená aj povinnosť mlčanlivosti. Nebude sa vzťahovať na primerané a anonymizované požitie informácií na vedecké, výskumné a vzdelávacie účely, no zverejnením týchto údajov nesmie dôjsť k žiadnej ujme osôb, ktorých sa informácie týkajú.


Pozitívnou zmenou má byť nástupom tejto novely 30 dňová lehota na zloženie preddavku za znalečné na účet znalca pri konaní pred súdom.


V novele zákona sa upravuje aj použitie znaleckej pečiatky, ktorá sa môže len v závere znaleckého posudku, na nálepke ktorou sú prekryté voľné konce šnúry znaleckého úkonu a na vyúčtovaní. Novela popisuje aj obsah a výzor jednotlivých častí znaleckého posudku.Novela zákona ešte nie je podpísaná pánom prezidentom a nie je spracovaná jej finálna podoba, ktorá sa bude zverejňovať v zborníku. Predpokladaný termín platnosti je 1.júla 2018.  


Predsedníctvo AZCD2018-02-01 09:41:33Konferencia AZCD 2018

Vážené kolegyne a kolegovia,

koncom januára ste dostali mailom pozvánku + záväznú prihlášku na II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Forenzná činnosť v cestnej doprave“, ktorá sa uskutoční dňa 24.03.2018  v priestoroch ŽU v Žiline.  


Viacerí ste sa na nás obrátili či sa jedná o  konferenciu AZCD ktorá sa má konať 6.-7.4.2018 v hoteli Palace, prípadne či sa nami avizovaná konferencia bude konať.


Radi by sme vám potvrdili, že konferencia AZCD sa bude konať 6.-7.4.2018 v Novom Smokovci , teda termín ani miesto sa nemení. Odborným garantom bude po vzájomnej dohode USI a pán profesor Gustáv Kasanický.


Bližšie info ku konaniu konferencie, program aj záväznú prihlášku vám zašleme v priebehu februára. Na programe budú prednášky z oblasti odhadu hodnoty a stanovenia technického stavu vozidiel, technických noviniek a analýzy dopravných nehôd. Na programe máme aj prednášku k novému cestnému zákonu a zákonu a znalcoch, ktorú bude prednášať pán profesor Kasanický. Pozvali sme aj zástupcov Ministerstva spravodlivosti a Policajného prezídia. Témy prednášok nebudú len teoretické, ale pripravujeme aj prezentáciu aplikácií a databáz, ktoré bude možné využívať pri stanovení koeficientu K5 a kalkulácii nákladov na opravu.  


Veríme, že obe konferencie pripravované tento rok budú prínosom pre znaleckú činnosť a získate tu nové informácie a nástroje, ktoré budete využívať aj v praxi. Tešíme sa na vašu účasť na našej konferencii ako aj spoločenskom večeri spojenom s dobrým jedlom a pitím. 


Predstavenstvo AZCD

2017-12-23 14:44:09Pokojné vianoce a Šťastný nový rok !!

Vážené kolegyne a kolegovia, 

dovoľte nám aby sme Vám v mene Asociácie znalcov cestnej dopravy popriali pokojné vianočné sviatky plné pohody a pokoja v kruhu rodiny a priateľov.

Ďakujeme za spoluprácu a vaše podnety v roku 2017 a prajeme Šťastný nový rok 2018!!

V novom roku máme pre našich členov pripravené zmeny a podporu, ktorá bude pomocou pri práci znalcov.  Tešíme sa na Vaše podnety a stretnutie na jarnej konferencii 2018 organizovanej AZCD 6.-7.4.2018 v Smokovci.

Predstavenstvo AZCD

2017-12-19 09:24:06Konferencia AZCD 2018


2017-12-19 09:21:43

Vážené kolegyne a kolegovia,

radi by sme všetkým znalcom cestnej dopravy oznámili, že dňa 6.-7.4.2018 sa bude konať konferencia / workshop organizovaný Asociáciou znalcov cestnej dopravy (AZCD). Miestom konania bude hotel PALACE v Novom Smokovci. 

Začiatkom tohto roka sme avizovali workshop, ktorý sa mal konať v roku 2017, ale bohužial sa nám nepodarilo za 6 mesiacov komunikácie s USI stanoviť taký termín, ktorý by vyhovoval všetkým stranám a mali by sme aj vyhovujúci priestor na organizáciu tejto akcie. Preto sme na rok 2018 zabezpečili už dopredu priestor a dávame vám vedieť termín v dostatočnom predstihu, aby ste si ho vedeli zablokovať vo vašich kalendároch. 

V programe, ktorý pripravujeme sa môžete tešiť na zaujímavé prednášky od domácich aj zahraničných prednášajúcich. Chceme pripraviť témy z oblasti dopravných nehôd, odhadu hodnoty ale aj z oblasti nových technológií ktoré sa už nachádzajú alebo v krátkom čase budú nachádzať vo vozidlách. Pripravujeme  prednášku a sumár výsledkov z Crash testov konaných v CZ v roku 2016 a 2017 s novými vozidlami Škoda Rapid, Fabia, Octavia a Superb. V súčasnosti jednáme aj s dodávateľmi programov a služieb, ktoré bude možné využiť pri stanovení koeficientu k5, pre výpočet nákladov na opravu ako aj stanovenie hodnoty zvyškov vozidiel.  Finálnu verziu programu vám zašleme aj s pozvánkou a registračným formulárom na túto akciu. 

Pripravujeme aj návrhy na zlepšenie spolupráce a zjednodušenie komunikácie znalcov. Do našej práce a komunikácie chceme zapojiť aj technilógie, ktoré zjednodušia a urýchlia tento proces ako aj našu prácu.

2017-10-04 00:26:21CRASH DAY ÚSI Brno 2017

Vážené kolegyne, kolegovia, 

rád by som vás v mene Asociácie znalcov dopravy cestnej (ďalej AZDC) pozval na CRASH DAY 2017 usporiadaný v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva v Brne, EVU- národná skupina ČR a RC Group s.r.o.
Jedná sa o realizáciu nárazových skúšok automobilov, pričom spoločnosť Škoda Auto a.s. pre tento rok prislúbila tri nové vozidlá Škoda. 
V piatok 13.10.2017 bude na programe rozbor poškodení vozidiel pri malých rýchlostiach, metodika a ukážka vyšetrovacieho pokusu a spoločenský večer. V sobotu 14.10.2017 bude vykonaných päť crash testov- Škoda Rapid a Škoda Felicia, Škoda Superb a Fiat Marea, Ford Focus a Fiat Marea, Ford Escort s Hondou Civic a Škodou Superb. Súčasťou sobotňajšieho programu bude aj prednáška a prezentácia výsledkov CRASH DAY 2016, prednáška o možnosti vyhodnocovania dopravných nehôd simulačnými nástrojmi, prednáška o zrakovom vnímaní a ukážky meracej techniky.

Termín konania: 13. a 14.10.2017

Miesto konania: Areál spoločnosti Kovosteel Recycling s.r.o., Brněnská 1372, Staré Mesto pri Uherskom Hradišti

Cena vstupného (vrátane doprovodného programu a občertvenia): 
1. Pri účasti na akcii v piatok aj v sobotu je bežná cena 1.500CZK (58€) a pre členov EVU CZ ako aj členov AZDC SR je dohodnutá zvýhodnená cena 750CZK (29€). 
2. Pokiaľ sa zúčastníte len v sobotu, bežná cena je 1.000CZK (39€) a pre členov EVU CZ ako aj členov AZDC SR je dohodnutá zvýhodnená cena 500CZK (19,5€). 

Termín na prihlásenie a úhradu vstupného:
Nakoľko sa platba bude uhrádzať do zahraničnej banky v CR s ÚSI Brno sme sa dohodli že všetci záujemcovia sa musia prihlásiť najneskôr do 9.10.2017 a v daný deň aj vykonať úhradu vstupného. Prosíme vás o rešpektovanie a dodržanie tejto podmienky. Číslo účtu ako aj variabilný symbol na platbu obdržíte do emailu po prihlásení sa na CRASH DAY a rovnako bude zobrazený aj na stránke po odoslaní prihlášky.
Rokujeme aj o možnosti platby v hotovosti na mieste konania, kde by sa platilo v CZK, ale túto alternatívu prosím využite len vo výnimočných prípadoch. Pokiaľ by ste aj mali v úmysle platiť v hotovosti za vstupné, registrovať sa treba cez formulár v každom prípade do 9.10.2017. 

Spôsob prihlásenia sa na CRASH DAY:
Z administratívnych dôvodov je možné prihlásiť sa na CRASH DAY prostredníctvom dotazníka na stránke: http://crashday.cz/cz/prihlaska_k_ucasti.php  
kde si vyplníte kontaktné a fakturačné údaje, ktoré dni sa akcie zúčastníte (piatok+sobota alebo len sobota). Pokiaľ ste členom AZCD SR v prihláške odkliknite že ste členom AZCD SR, aby ste dostali zvýhodnenú cenu. V prípade že ešte nie ste členom AZCD, radi Vás v našich radoch privítame a máte možnosť sa stať členom asociácie úhradou členského na rok 2017 vo výške 80€. Vami zaplatené členské bude slúžiť na vyplatenie dotácie 29€ resp. 19,5€ organizátorovi a rovnako budete mať zvýhodnené vložné aj na pripravovanú jesennú konferenciu AZCD. Okrem finančných výhod má členstvo v asociácii výhody aj nefinančné, napr. prístup k informáciám, výsledkom crash testov z Crash Day v CZ, databázam a iným podkladom pre znaleckú činnosť, ktoré momentálne pripravujeme.   

Výška členského príspevku do AZCD na rok 2017 je pre znalcov:  80€
Platbu prosím poukážte na číslo účtu AZCD: SK78 0200 0000 0000 6963 8432
Variabilný symbol: evidenčné číslo znalca
Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko/ názov  kolektívneho člena

Program CRASH DAY 2017:
Program nájdete na stránke: http://crashday.cz/docs/CrashDay2017.pdf

Info ku CRASH DAY:
Podrobné informácie o CRASH DAY, programe a mieste konania nájdete na stránke:
http://crashday.cz/cz/o_akci.php

Ubytovanie:
Ubytovanie nie je obsiahnuté v poplatku za vstup na CRAH DAY. Každý účastník si rieši ubytovanie individuálne podľa svojich potrieb. Ubytovať sa môžete priamo v Starom Meste alebo v blízkom okolí, napr. Uherskom Hradišti.

Veríme že táto akcia bude prínosom pre vašu znaleckú prax a stretneme sa na nej v čo najväčšom počte. V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať mailom na: znalci@znalci.sk, prípadne na mobile: 0905607240.

Ostávam s pozdravom
Ing. Vojtech Hóbor

2017-09-11 12:23:25JESENNÁ KONFERENCIA 2017

Vážení kolegovia,

ako sme už avizovali, po dohode s USI a prof. Gustávom Kasanickým pripravujeme jesennú konferenciu znalcov organizovanú našou asociáciou. Tento týždeň 13.09.2017 budeme mať stretnutie na USI ohľadne dohodnutia tém, okruhov a prednášok, ako aj termínu a miesta konania. 
      Chcel by som vás touto cestou požiadať o zaslanie návrhov tém a okruhov, ktoré by boli pre vašu prácu potrebné, prínosné. Našou snahou je zostaviť taký mix prednášok a prednášajúcich, aby ste tieto informácie mohli použiť pre vašu prácu a rozšírenie vedomostí. 
      Vaše návrhy posielajte na mail: znalci@znalci.sk do zajtra- utorka 12.09.2017 24:00hod. V prípade otázok a dotazov ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom 
Vojtech Hóbor

2017-04-24 12:04:56Konferencia Žilina apríl 2017

Je potrebné pochváliť pracovníkov ÚSI ŽILINA za zorganizovanie konferencie. Plná účasť až do konca.
Prednášky boli super, ale po niekoľkých rozhovoroch so znalcami a po skúsenostiach so znaleckými posudkami by som upriamil pozornosť na vyjadrenie Ing. Haringa o spôsobe brzdenia jazdných súprav.
Z prednášky Ing. Haringa vyzneli nasledujúce tvrdenia, ktoré boli v rozpore s vedomosťami viacerých znalcov:
Ing. Haring v prednáške potvrdil, že ťahané vozidlo začína brzdiť vždy neskôr ako ťažné vozidlo a správne nastavená intenzita brzdenia na ťahanom vozidle je vždy nižšia ako na ťažnom vozidle. V súprave so správne nastaveným brzdovým systémom v čase brzdenia ťahané vozidlo vždy mierne tlačí do ťažného vozidla. Verím, že s týmito riadnymi vedomosťami sa budú znalci pozerať na nehody jazdných súprav so správnej pozície.
V prípade, že si niektorí znalci, ktorí boli na konferencii, budú chcieť pozrieť prednášku Ing. Haringa ešte raz, vieme im poskytnúť video.
LZ

2017-03-29 20:01:31Podpora pre členov AZCD

Ustav súdneho inžinierstva v Žiline dňa 22.04.2017 organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu "FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE". Miesto konania je Žilinská univerzita v Žiline, Veľký diel, aula DATALAN (BG2A1). 

Odborným garantom konferencie a predsedom vedeckého výboru je prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

Témy konferencie:
1. Aktuálne informácie o znaleckej činnosti
2. Analýza dopravných nehôd
3. Ohodnocovanie vozidiel
4. Problematika poistných podvodov
5. Technický stav vozidiel

Po odsúhlasení predstavenstva asociácie sme sa dohodli, že členovia AZCD budú mať zvýhodnený účastnícky poplatok pokiaľ majú záujem zúčastniť sa tejto konferencie. Výška podpory AZCD bude   20€  pre každého člena asociácie, ktorý sa zúčastní konferencie. 

Nakoľko túto konferenciu organizuje USI (iný právny subjekt) podpora 20€ zo strany AZCD bude realizovaná prostredníctvom zľavy z účastníckeho poplatku na jesennej konferencii organizovanej AZCD. 

priklad: Ak sa znalec, člen AZCD zúčastní konferencie organizovanej USI dňa 22.04.2017 zaplatí USI účastnícky poplatok. Ak sa  zúčastní aj jesennej konferencie organizovanej AZCD (predbežne koncom roka 2017, o presnom termíne vás budeme ešte informovať), jeho účastnícky poplatok na našej konferencii bude znížený o 20€ oproti bežnej cene. 

AZCD pripravuje nové aktivity na podporu znaleckej činnosti pre svojich členov. O pripravovaných zmenách vás budeme informovať priebežne prostredníctvom našej stránky www.znalci.sk ako aj emailom. Rád by som požiadal  tých členov AZCD, ktorí ešte nezaplatili členský príspevok na rok 2017, aby tak urobili do 14.4.2017. V prípade že ešte nie ste členom našej asociácie, neváhajte ma kontaktovať mailom na znalci@znalci.sk alebo na telefónnom čísle 0905 607240 aby som vám predstavil výhody členstva v našej asociácii. Verím, že len spoločne sa nám podarí obhájiť dobré meno našej asociácie, ktoré sa budovalo v minulosti. 

Ing. Vojtech Hobor, predseda AZCD

2017-03-20 21:42:47Jarný workshop AZCD 2017

Členovia predstavenstva AZCD sa dohodli na úzkej spolupráci s USI a prof. Ing. Gustávom Kasanickým, CSc. Nakoľko USI v termíne 22.04.2017 organizuje konferenciu FORENZNÁ ČINNOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE, dohodli sme sa že AZCD nebude organizovať jarný workshop. Termín obvyklého workshopu AZCD býval na začiatku apríla a tak by došlo k zbytočnému odčerpaniu pozornosti znalcov a zníženia účasti na oboch akciách. Významným faktorom pre toto rozhodnutie bola aj účasť mnohých prednášajúcich na oboch akciách. 

AZCD sa s USI dohodla, že v roku 2017 bude organizovať len jeden workshop a to na jeseň. Predbežný termín je stanovený na koniec októbra-november, nakoľko v termíne 19.-21.10.2017 sa bude konať medzinárodná konferencia EVU. V programe nášho workshopu bude aj prednáška prof. Ing. Gustáva Kasanického, CSc., ktorý prinesie aktuálne informácie z tejto medzinárodnej konferencie a bude ich prezentovať. 

Pokiaľ niekto má podnety na zaujímavé/potrebné prednášky, prosím zašlite nám vaše nápady na email: znalci@znalci.sk.

2017-03-20 20:35:38Členské v AZCD za rok 2017

Na 16. Wokshope AZCD dňa 8.4.2016 zasadalo Valné zhromaždenie, ktoré odsúhlasilo členský príspevok v nezmenenej výške aj na rok 2017. 

Výška členského príspevku pre znalcov:  80€
Platbu prosím poukážte na číslo účtu AZCD: SK78 0200 0000 0000 6963 8432
Variabilný symbol: evidenčné číslo znalca
Do poznámky prosím uveďte svoje meno a priezvisko/ názov  kolektívneho člena.

Platby prosím zasielajte len bankovým prevodom alebo priamym vkladom vo VUB banke. 

Členovia AZCD budú mať zvýhodnený poplatok za Workshop organizovaný AZCD ako aj USI Žilina. Účasť na akciách organizovaných AZCD a USI bude finančne podporovaná zo strany AZCD. 

Pre členov AZCD pripravujeme ďalšie výhody (možnosť zliav na poistné, zabezpečenie databáz cenníkov, trhových cien, zvýhodnené ceny software, pomôcok pre znaleckú činnosť...) o ktorých budeme priebežne informovať. Ak máte nejaké návrhy, čo by mohla AZCD pre znalcov zabezpečiť, prosím zašlite nám vaše návrhy na email: znalci@znalci.sk.

Radi by sme týmto oslovili aj kolegov znalcov, ktorí zatiaľ nie sú členmi našej asociácie, aby nás podporili a zaregistrovali sa. AZCD má v pláne aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach s ministerstvom a  úzko spolupracovať s USI v Žiline a tiež medzinárodnými USI. Na jesennú konferenciu pripravujeme zaujímavých prednášajúcich (aj zo zahraničia) s aktuálnymi témami. Čím nás bude v AZCD viac, tým budeme dôležitejším a silnejším partnerom pri tvorbe pracovného prostredia pre našich znalcov.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s aktuálnymi a novými členmi. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na email: znalci@znalci.sk

2017-03-20 20:31:15Činnosť AZCD v roku 2017

Koncom roka 2016 nové predstavenstvo asociáce prevzalo kompletnú agendu asociácie. V roku 2017 prebehlo niekoľko stretnutí členov predstavenstva, kde sa prerokovali ciele a úlohy na rok 2017. Prestavenstvo asociácie sa dohodlo na nasledovných krokoch a úlohách:

1. Zabezpečiť funkciu a budovanie postavenia AZCD voči USI a ministerstvám.
2. Zefektívniť komunikačný kanál medzi znalcami a AZCD
3. Vytvorenie novej webstránky a doplnenie nových sekcií
4. Pripraviť návrh činností, ktoré podporia znaleckú činnosť a kvalitu načej práce
5. Organizácia Workshopu

O jednotlivých činnostiach a stave plnenia úloh predstavenstva Vás budeme priebežne informovať. Uvítame každú aktivitu aj zo strany členov/nečlenov a každý návrh na zlepšenie činnosti AZCD radi prediskutujeme.

Vaše podnety zasielajte na mail: znalci@znalci.sk

2017-03-20 20:14:31Nové predstavenstvo asociácie


Na 16. Workshope konanom v Novom Smokovci 8.4.2016 boli na valnom zhromaždení do predsedníctva 

asociácie zvolení nasledovní znalci:

 Ing. Vojtech Hóbor 

Ing. Tomáš Korbeľ

Ing. Peter Jelačič

Ing. Ján Lapčák 

Ing. Marek Vereb


Novozvolení členovia predsedníctva jednohlasne zvolili Ing. Vojtecha Hobora za predsedu AZCD.

2016-08-30 09:48:24Súkromný znalecký posudok

Viete o tom, že od 1.7.2016 platí nový Zákon 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok


V zákone je uvedené doslova:


§ 209   Súkromný znalecký posudok

(1) Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.

(2) Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.

(3) Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu konania, súd umožní znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.


Komentár k zákonu aj s popisom ako treba doplniť doložku pošleme členom asociácie vo forme PDF na požiadanie.

znalci@znalci.sk


2016-05-12 10:31:43Napísali o nás

V časopise MOT sa objavil článok o našej akcii.
Pozrite TU.

2016-03-28 19:29:34Nové druhy vozidiel v zákonoch

Jeden z našich členov nás upozornil na novú vyhlášku 117/2016 Z.z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky 169/2010 Z.z. a 314/2013 Z.z.  Novú vyhlášku si môžete stiahnuť TU.

2016-03-11 07:14:19Zákon s farebne vyznačenými úpravami

Zákon 8-2009 s úpravami platnými k 1.1.2016
Jeden náš kolega poskytol pre ostatných zákon 8-2009 s farebne vyznačenými úpravami, ktorými bol zákon doplnený a zmenený od začiatku jeho platnosti. Takto upravený zákon si môžete stiahnuť TU.

2015-11-15 22:10:30Nová vyhláška pre znalcov

Od 1.3.2016 je účinná Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č-107, ktorou sa mení vyhl. 490/2004 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tu si ju môžete stiahnuť.

2015-11-10 11:36:16EVU konferencia 2016 v Bratislave

20. -  22. októbra 2016 je naplánovaná pravidelná konferencia EVU
- Europäische Vereinigung für Unfallforschung und Unfallanalyse e.V.,
- Európska spoločnosť pre výskum a analýzu nehôd

2015-08-21 11:37:30Crash test v priamom prenose

http://autosalon.iprima.cz/videa/crash-test-v-primem-prenosu
O práci znalcov

2015-03-27 11:48:14Pneumatiky a vek

Po prihlásení si môžete stiahnuť text o pneumatikách a ich veku s komentárom odborníka -Ing. Peter Ondrášik – znalec z odboru doprava cestná - pracovník Customer Service Manager EE, Continental Matador Rubber Púchov

2015-02-16 17:01:14Registračné pokladnice pre znalcov???

Od 1.apríla 2015 sa rozširuje zoznam činností, pri ktorých je potrebné používať registračné pokladnice. 

Znalci nevedia, či medzi povinné činnosti patrí aj znalectvo. 
Odpoveď je v textoch po prihlásení sa iba pre registrovaných členov - keď sa prihlásite otvorí sa Vám červené pole s názvom "Len pre prihlásených"  a tam je odkaz o Registračných pokladniciach.

2014-06-17 17:58:23Aj toto odznelo na 14. Workshope v apríli 2014.

"14. Workshop Asociácie znalcov Cestnej dopravy Slovenská republika ako pozitívny príklad pre iné odbory. Na demokratických princípoch dlhodobo fungujúci spolok je historickým predpokladom pre diskusiu o možnej samospráve v podobe akejkoľvek profesijnej komory."

2014-06-17 17:58:07Informácia Ministerstva spravodlivosti SR

Ku aktuálnemu stavu prejednávania návrhu zmeny a doplnenia zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch a ... PDF

2014-06-17 17:57:35Stanovisko Národnej banky Slovenska ku škodám na čelnom skle

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla PDF

2014-06-17 17:57:05Treba vyskúšať - zujímavé

Na nasledovných linkoch si môžete overiť niektoré parametre vozidiel podľa VIN a aj či nebolo odcudzené alebo nepatrí niektorej leasingovej spoločnosti. (Údaje sú orientačné) www.ltprofit.sk/vin.go

2014-06-17 17:56:21Naša asociácia bola prijatá do ZAP SR

Asociácia znalcov Cestná doprava SR bola v novembri prijatá za člena Združenia automobilového priemyslu SR. Viac informácií dostanú členovia na jarnom workshope. www.zapsr.sk

2014-06-17 17:55:19USI robilo crash testy

Info v TV

2014-06-17 17:54:07Metodika vyhodnotenia dopravnej nehody pre znalca

Ing. Kohút Pavol PhD. nám poskytol spracovanú prednášku s názvom: "Metodika vyhodnotenia technickej príčiny dopravnej nehody pri problematike dania prednosti v jazde s ohľadom na Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z." Voľný prístup k prednáške je umožnený iba členom asociácie. Členovia si ju môžu stiahnuť po prihlásení heslom. Vtedy si v ľavom menu otvoria Komu chýba heslo, môže napísať požiadavku na znalci@znalci.sk