Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky

2014-06-18 12:09:06Dokumenty

Asociácia znalcov cestnej dopravy

Slovenská republika

IČO: 17066212 DIČ: 2020699835

STANOVY

ČASŤ I.

Základné ustanovenie

1.     Názov organizácie: „Asociácia znalcov cestnej dopravy “, (ďalej len „asociácia“).

2.     Sídlo asociácie: Ul.1. mája č.32,  010 26 Žilina

3.     Asociácia je  dobrovoľná, nepolitická a nezávislá asociácia s právnou subjektivitou.

4.     Asociácia združuje zna1cov z odboru doprava cestná zapísaných podľa zákona číslo 382/2004 Z.z. o zna1coch, tlmočníkoch a prekladateľoch a zákona číslo 83/90 Zb. o združovaní občanov, v znení ďalších predpisov.

 

ČASŤ II.

Činnosť, úlohy a ciele asociácie

1.     Úlohou je presadzovať a obhajovať profesijné záujmy zna1cov vo vzťahu k štátnym orgánom a ostatným právnym subjektom.

2.     Presadzovať zlepšenie ekonomického a sociálneho postavenia zna1cov spoločnosti a spolupracovať s orgánmi a organizáciami v súvisiacich odboroch.

3.     Rozvíjať a prehlbovať praktické a teoretické vedomosti členov.

4.   V spolupráci s vedeckými ústavmi, vysokými školami a inými pracoviskami rozširovať najnovšie vedecko - technické informácie a poznatky a ich zavádzanie do praxe.

5.  Vytvárať podmienky pre odbornú diskusiu a úspešné riešenie technických problémov.

6.  Spolupodieľať sa na legislatívnej a právnej úprave zna1eckej činnosti v odbore  dopravy cestnej s Ministerstvom spravod1ivosti SR a ÚSI ŽU Žilina.

7.  Podieľať sa na vypracovávaní a prejednávaní návrhov právnych a cenových predpisov týkajúcich sa znaleckej činnosti.

8.  Aktívne spolupracovať s ÚSI ŽU Žilina ako vrcholným metodickým znaleckým pracoviskom SR v oblasti  výskumu, kontrolnej činnosti a zavadzania nových  metodik do praxe.

9.  Spolupracovať s ostatnými profesijnými združeniami znalcov.

 

ČASŤ III.

Členstvo v asociácii, práva a povinnosti členov, zánik členstva v asociácii

1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné.

2. Členom asociácie môže byť každý znalec podľa zákona číslo 382/2004 Z.z. o zna1coch, tlmočníkoch a prekladateľoch ktorý súhlasí s úlohami a cieľmi asociácie a bude ich uskutočňovať v plnom rozsahu.

3. Členstvo vzniká zápisom v zozname členov asociácie  na základe  prihlášky a zaplatenia členského príspevku.

4. Výšku členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie.

5. Členovia majú právo podieľať sa na činnosti asociácie, zúčastňovať sa akcií a požadovať potrebné informácie a rady za zvýhodnených podmienok, podávať pripomienky a námety k činnosti asociácie.

6. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov asociácie.

7. Povinnosťou člena je dodržiavať stanovy asociácie , platiť členské príspevky najneskôr do 31. marca príslušného roku a v stanovenej výške, riadne vykonávať prijaté funkcie, prispievať k úspešnej činnosti  asociácie.

8. Člen nesmie poškodzovať záujmy asociácie, ani jednotlivých členovo Takéto jednanie môže byť dôvodom na zrušenie členstva.

9. Členstvo zaniká:

a) na vlastnú žiadosť člena,

b) vylúčením,

c) úmrtím člena,

d) nezaplatením členského príspevku najneskôr v stanovenej lehote, prípadným následným preukázaním o jeho  zaplatení do 30 dní,

e) nesplnením podmienky podľa bodu I/4 stanov.

10. Vylúčenie člena z asociácie navrhuje a prejednáva predsedníctvo asociácie.

11. Predsedníctvo môže navrhnúť za čestného člena asociácie fyzickú osobu, ktorá sa zvláštnym spôsobom pričinila o rozvoj činnosti asociácie.

 

ČASŤ IV.

Vnútorné usporiadanie a orgány asociácie

1. Najvyšším orgánom asociácie je valné zhromaždenie členov alebo delegátov, ktoré sa zvoláva spravidla 1-krát za rok.

2. V medziobdobí valných zhromaždení činnosť asociácie riadi predsedníctvo volené valným zhromaždením. Predsedníctvo zasadá spravidla 2 x ročne. Predsedníctvo  tvorí 5 členov. Predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu . Funkčné obdobie je 4 roky pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie inak.

3. Ďalšími výkonnými orgánmi asociácie sú: revízna komisia

                                                                   etická komisia menovaná predsedníctvom – podľa potreby

     Predsedov jednotlivých komisií volí valné zhromaždenie na návrh predsedníctva. Maximálny počet členov komisie je   päť. Členov komisie z členskej základne si vyberá predseda. Funkčné obdobie komisii je spravidla 4 roky.

4. Výkonný tajomník je menovaný predsedníctvom a zodpovedá  za hospodársku  a riadiacu činnosť asociácie na  poverené obdobie.

5. Kontrolným orgánom asociácie je revízna komisia. Volené orgány asociácie sú zodpovedné za svoju činnosť členom, ktorými boli zvolené.

6. Valné zhromaždenie stanoví a schvaľuje volebný poriadok, organizačnú štruktúru, organizačný poriadok a zmeny stanov.

7. Orgány asociácie sú schopné uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.,

8. Uznesenie je právoplatné ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných.

9.  Revízna komisia

a) Revízna komisia je kontrolným a revíznym orgánom asociácie.

b) Revíznu komisiu tvoria jej predseda a ďalší dvaja členovia. Členmi revíznej komisie nemôžu byť členovia   predsedníctva.

c) Revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a všeobecnými záväznými  predpismi.

d) Zasadania revíznej komisie zvoláva jej predseda podľa potreby.

e) Revízna komisia podáva správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

 

ČASŤ V.

Hospodárenie asociácie

1. Hospodárenie asociácie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a schvá1eným  rozpočtom.

2. Prostriedky na činnosť asociácie sú získavané z príspevkov členov, z dotácií a darov a z vlastnej činnosti.

3. Majetok asociácie tvoria finančné prostriedky, hmotný  majetok a duševný majetok potrebný pre zaistenie činnosti asociácie.

4.  Spôsob vysporiadania majetku v prípade zániku asociácie upravuje valné zhromaždenie.

5. Rozpočet a výsledky hospodárenia asociácie schvaľuje valné zhromaždenie na obdobie jedného roku.

6. Asociáciu navonok zastupuje jej predseda. Na právne úkony je poverený jej predseda a výkonný tajomník, resp. iný člen predsedníctva na základe písomného poverenia predsedu.

8. Na písomné právne úkony je potrebný vždy podpis dvoch osôb podľa bodu 6 tejto časti.

 

ČASŤ VI.

Zánik asociácie

1. Asociácia zanikne, ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina účastníkov valného zhromaždenia.

2. Po zrušení asociácie sa vykoná majetková likvidácia. O jej spôsobe rozhodne valné zhromaždenie, pričom likvidáciu vykoná likvidačná komisia zvolená valným zhromaždením.

 

ČASŤ VII.

Doplnok – zmena stanov

1. Stanovy môžu byť doplnené - zmenené schválením valného zhromaždenia s minimálnou účasťou dvoch tretín členov.

 

 

V Novom Smokovci dňa 16.3.2012