Asociácia znalcov cestnej dopravy Slovenskej republiky

2014-06-18 15:51:01Hodnota a škoda

 

Stanovenie hodnoty vozidiel, škody na vozidlách,...

 

V stručných definíciách sa schválne vyvarujem nezrozumiteľným odborným pojmom a použijem pojmy zrozumiteľné pre verejnosť:

 

Hodnota vozidla:

 

Hodnotou vozidla je výsledná objektivizovaná hodnota, ktorá je odhadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného vozidla ku dňu ohodnotenia v danom mieste a čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Na stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla je možné dobre použiť webovské stránky zaoberajúce sa predajom ojazdených vozidiel. Je treba mať na pamäti, že na stránkach sú zverejnené ponukové ceny. Skutočné realizované ceny pri predaji sú väčšinou nižšie. Medzi najlepšie stránky patria www.autovia.sk.

 

 

Škoda na vozidle :

 

Zjednodušene povedané, výška škody na vozidle sa rovná sume nákladov na uvedenie vozidla do pôvodného stavu, pričom sa zohľadní zhodnotenie, prípadne znehodnotenie vozidla opravou. Ak je predpokladaná cena opravy vyššia ako hodnota vozidla pred poškodením, tak hovoríme o totálnej škode, ktorej výška sa vlastne rovná hodnote vozidla pred poškodením, znížená o hodnotu zvyškov vozidla.

 

Možnosť uplatnenia reklamácie pri kúpe staršieho vozidla :

 

Dôvodom na uplatnenie reklamácie pri kúpe staršieho auta je existencia závady v čase predaja, ak predávajúci kupujúceho s touto závadou neoboznámil a táto závada bráni riadnemu užívaniu vozidla. Nie je podstatné, či predávajúci o závade vedel, alebo nie, podstatné pre úspešné uplatnenie reklamácie je, či závada v čase predaja existovala, alebo nie a tiež musí závada brániť riadnemu užívaniu vozidla.

 

Určenie hodnoty vozidiel a výšky škody:

 

- AutoTax - počítačový program pre určenie hodnoty ojazdených vozidiel (užívateľská podpora, upgrade, podpora aj pre iné oblasti,...) Pozri domovskú stránku programu - www.autotax.sk

 

-Euro Tax  - webovská stránka firmy, ktorá sa venuje oceňovaniu ojazdených vozidiel - www.eurotax.sk

 

www.autovia.sk